Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Idänpään Työväenyhdistys ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Idänpään Työväenyhdistys ry 0217920-0
Yhteyshenkilö: 
Veijo Virtanen, jäsenvastaava/varapuheenjohtaja
0400-972131
veijo.virtanen@ity.fi
Torpantie 16, 13210 Hämeenlinna c/o Myllypellontie 5, 13210 Hämeenlinna

2. Henkilörekisterin nimi 

Idänpään Työväenyhdistyksen jäsenrekisteri ja internetsivut www.ity.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Idänpään Työväenyhdistyksen uutiskirjeen lähettäminen ja jäsenrekisterin käyttö. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tällöin henkilön suostumus. 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 
- etu- ja sukunimi 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
- kotiosoite
- henkilötunnus

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

- henkilöltä itseltään internetin välityksellä
- osaston jäseneksi liittyessä tiedot annettu Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle
    -liittymiskaavakkeella
    -sähköisesti

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta. 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Googlen ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen veijo.virtanen@ity.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. 

10. Henkilötietojen säilyttäminen 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa. 

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tervetuloa Idänpään Työväenyhdistykseen

Liity jäseneksi

Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus!